Likepersonstjenesten

Likepersonstjenesten (LPT) er en av de viktigste tilbudene LNT har.  Likepersonsarbeidet skal være basert på frivillighet og supplere, ikke erstatte det offentliges oppgaver. 

Det er forskjell på å ha lært det – og det å ha levd det.

Hva er en likeperson?

En likeperson i LNT er en som har erfaring med nyresykdom, dialyse og/eller transplantasjon av nyre, lever eller pancreas som pasient selv, som pårørende og/eller donor. Det er viktig at en som ønsker å være likeperson har rehabilitert/bearbeidet egne følelser etter sykdommen, slik at en kan være tilstede for andre i samme situasjon. 

Hva gjør vi?

Vi går på besøk på dialyseavdelinger (Ullevål, Ahus, Lovisenberg, Rikshospitalet og Bærum), og på transplantasjonsavdelingene (Rikshospitalet) og tilbyr samtaler til pasientene. I tillegg er vi med på arrangement i regi av styret i LNT Oslo og Akershus, og tilbyr samtaler med medlemmene. Alle samtaler er fortrolige og taushetsbelagt.

Hvor mye tid går med?

Her er vi fleksible og kan lage individuelle avtaler, utfra hvor mye tid du ønsker å bruke på dette. I snitt bruker en likeperson en dag/kveld i mnd. Noen går oftere, mens noen går sjeldnere. Vårt mål er å kunne tilby likepersonssamtaler 2 ganger per måned på hver avdeling. I tillegg har vi sosiale arrangement og fagmøter hvor likepersonene kan treffes.

Informasjon

Vårt fylkeslag har som mål å kunne ha likepersonstjeneste på;

Dialyseavdelingene på:

 • Akershus universitetssykehus (Ahus)
 • Ullevål sykehus (både hoved- og selvdialysen)
 • Lovisenberg sykehus
 • Bærum sykehus
 • Rikshospitalet

Kirurgisk og medisinsk avdeling for transplantasjon:

 • Rikshospitalet
 • Sykehotellet

I tillegg har vi som mål å ha:

 • Leverkontakter
 • Pancreaskontakter
 • Nyrekontakter
 • HD-kontakter
 • PD-kontakter
 • Donorkontakter
 • Pårørendekontakter
 • Familiekontakter
 • Likepersoner på arrangement/aktiviteter i regi fylkeslaget

Retningslinjer for LNTs likepersonsarbeid

LNTs vedtekter  § 1.19.1 Fylkeslag uten lokallag (link til vedtektene)
«Likepersonsarbeidet er en del av fylkeslagets virksomhet, og Likepersonstjenestens leder skal være medlem i fylkeslagets styre. Det vises til egne retningslinjer som godkjennes av Landsstyret.»
Vedtatt på LNTs Landsmøte 22.4.2023.

Likepersonsarbeid er basert på frivillighet og skal supplere, ikke erstatte det offentliges oppgaver.

Krav til LNTs likepersoner

 • Må være medlem i LNT og være ambassadør for foreningen
  • Likepersonen må presentere seg med hvilken organisasjon han/hun representerer og hva organisasjonen står for.
 • Må være / ha vært dialysepasient, nyre-, lever- eller pancreastransplantert, donor eller pårørende. Samt bør være fylt 18 år
 • Må ha gjennomført grunnkurs i likepersonsarbeid som arrangeres årlig av LNT sentralt
  • Nye besøkere kan gå i besøk etter en opplæringstid sammen med en erfaren besøker inntil neste likepersonskurs arrangeres. Kontaktpersoner må ha gjennomgått LNTs grunnkurs i likepersonsarbeid før de begynner som likepersoner.

Grunnkurs må gjennomføres minst hvert 10. år.

 • Må være rehabilitert (viktig!)
  • En likeperson må selv være rehabilitert / ha følelsesmessig bearbeidet egne erfaringer med sykdommen, slik at han/hun kan være til stede for andre i samme situasjon.
 • Må underskrive taushetsløfte
  • Taushetsløfte må være underskrevet og forstått før første besøk/kontakt.
  • Ansvar for at taushetsløftet er underskrevet, ligger hos den enkelte likeperson og den som har vedkommende med i første besøk.
  • Taushetsløftet oppbevares i LNTs administrasjon og fylkeslaget har en kopi.
 • Må bære legitimasjon
  • Likepersoner som går på besøk, skal bære skilt med LNTs logo og vedkommendes navn. Skilt fås fra LNTs administrasjon.